فضای پیش ساخته سبز (GPS)

عنوان

ساختمان پیش ساخته اداری ۱۶ ضلعی

سایت

شهر ری - تهران

مشتری

شرکت پاسارگاد جنوب

تاریخ

بهار ۱۳۹۱

مساحت

۱۶۰ متر مربع

مدت زمان پروژه

۲۰روز

اولین ساختمان ۱۶ ضلعی پیش ساخته ایران 
کاربری این سازه ساختمان اداری برای استقرار مهندسین ناظر ومهندسین پروژه می باشد.