فضای پیش ساخته سبز (GPS)

عنوان

ساختمان پیش ساخته کتابخانه دانشگاه سراسری گرمسار

سایت

گرمسار - سمنان

مشتری

دانشگاه سراسری گرمسار

تاریخ

تابستان ۱۳۹۶

مساحت

۵۰۰ متر مربع

مدت زمان پروژه

۶۰ روز

ساختمان پیش ساخته کتابخانه دانشگاه گرمسار با استفاده از متریالی به نام سوپرپانل از کارخانه ای با همین نام ساخته شده است.