فضای پیش ساخته سبز (GPS)

عنوان

ساختمان پیش ساخته انبار شرکت نوین شیمیار

سایت

شهرک صنعتی زاویه - ساوه

مشتری

شرکت نوین شیمیار

تاریخ

زمستان ۱۳۹۹

مساحت

۱۰۰۰متر مربع

مدت زمان پروژه

۲۷روز

پروژه انبار ۱۰۰۰ مترمربعی شرکت نوین شیمیار بزرگترین ساختمان پیش ساخته یکپارچه ای است که شرکت GPS در کارنامه خود داشته است
استفاده از ستون های متعدد از جنس پروفیل فلزی با اتصالات تمام پیچ و مهره باعث کاهش هزینه ها در ساخت سازه در مقابل گزینه سوله با اتصالات سنگین و جوشی شده است.