فضای پیش ساخته سبز (GPS)

عنوان

ساختمان تجهیزکارگاه اداری پروژه هزار و یک شهر

سایت

منطقه ۲۲ - تهران

مشتری

شرکت دی

تاریخ

پاییز ۱۳۹۳

مساحت

۲۸۰ متر مربع

مدت زمان پروژه

۲۴ روز

پروژه تجهیزکارگاه اداری شرکت دی برای احداث شهربازی هزار و یک شهر در سایت منطقه ۲۲ تهران روبروی ایران مال 
ایجاد دفتر اداری پیش ساخته و با کیفیت بالا برای افزایش راندمان و بهره وری در پیشبرد عملیات کنترل پروژه .