فضای پیش ساخته سبز (GPS)

عنوان

ساختمان پیش ساخته تجهیزکارگاه اداری شرکت کانرود سازه

سایت

عسلوییه - بوشهر

مشتری

شرکت کانرود سازه

تاریخ

بهار ۱۳۸۵

مساحت

۱۲۰۰ متر مربع

مدت زمان پروژه

۴۸ روز

اجرای چهارساختمان به مجموع مساحت ۱۲۰۰ مترمربع برای تجهیزکارگاه اداری شرکت کانرود سازه در سایت عسلوییه در استان بوشهر