فضای پیش ساخته سبز (GPS)

عنوان

ساختمان پیش ساخته تجهیزکارگاه پروژه سدمخزنی سرنی

سایت

روستای کریان شهرستان میناب استان هرمزگان

مشتری

شرکت پایاب کوثر

تاریخ

تابستان ۱۳۹۰

مساحت

۵۸۶ متر مربع

مدت زمان پروژه

۳۶ روز

تجهیزکارگاه پروژه احداث تونل انحراف سد مخزنی سرنی واقع در کیلومتر ۳۰ بعد از شهرمیناب در روستای کریان به سفارش شرکت پایاب کوثر به مساحت ۵۸۶ متر مربع و در قالب شش ساختمان به کاربری های انبار -خوابگاه کارشناسی – خوبگاه کارگری – دفتر نظارت و کارفرما – خوابگاه سرپرست پروژه – دفتر اداری  در تابستان سال ۱۳۹۰ انجام شد.