فضای پیش ساخته سبز (GPS)

عنوان

ساختمان تجهیزکارگاه اداری پروژه پالایشگاه اصفهان

سایت

سایت پالایشگاه اصفهان

مشتری

مشارکت شرکت طرح و پالایش - میسان - پرلیت

تاریخ

زمستان ۱۳۸۹

مساحت

۲۹۸۴ متر مربع

مدت زمان پروژه

۴۲ روز

تجهیزکارگاه پروژه پالایشگاه اصفهان یکی از پروژه هایی است که شرکت GPS افتخار انجام آن را دارد.