فضای پیش ساخته سبز (GPS)

عنوان

تجهیزکارگاه شرکت خاک و سنگ - عراق - 1388

سایت

کربلا عراق

مشتری

شرکت خاک و سنگ

تاریخ

بهار 1388

مساحت

250متر مربع

مدت زمان پروژه

22روز

پروژه تجهیزکارگاه اداری کربلا به سفارش شرکت خاک و سنگ برای عملیات ژئوتکنیک در سایت کشور عراق  بوده است