فضای پیش ساخته سبز (GPS)

عنوان

ساختمان پیش ساخته تجهیزکارگاه اداری خط ۷ مترو تهران

سایت

تهران

مشتری

شرکت سابیر

تاریخ

پاییز ۱۳۸۱

مساحت

۳۱۵ متر مربع

مدت زمان پروژه

۳۲ روز

طراحی و تولید و نصب ساختمان پیش ساخته تجهیزکارگاه خط هفت مترو تهران برگی از افتخارت ما برای کمک به آبادانی و توسعه زیرساخت کشور بوده است.